Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Spółka”. informuje, że w dniu 15 listopada 2021 r. ustalił cenę emisyjną Akcji Serii I na kwotę 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii I.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii I we wskazanej kwocie.

Akcje serii I są emitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

O podjęciu uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki informowano w raportach bieżących nr 9/2021 z dnia 18 czerwca 2021r., 17/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 oraz 18/2021 r. z dnia 27 września 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe