Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 14 czerwca 2019

Data sporządzenia:

14 czerwca 2019 roku

Skrócona nazwa Emitenta:

REINO Capital SA

Temat:

Złożenie oferty zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ przekazuje poniższą informację poufną o złożeniu w dniu 14 czerwca 2019 r., przez konsorcjum z udziałem Emitenta, oferty na nabycie działającego w Polsce holdingu nieruchomościowego, w którego skład wchodzą spółki operacyjne oraz aktywa o łącznej wartości brutto około 1,3 mld zł, wg. szacunków Emitenta. 

Oferta obejmuje wspólne nabycie 100% wszystkich spółek wchodzących w skład holdingu, w tym spółek prowadzących działalność usługową na rynku nieruchomości oraz spółek celowych posiadających nieruchomości, będące przedmiotem projektów na różnym etapie realizacji, w tym istniejące nieruchomości przynoszące stały dochód. 

Emitent zamierza zrealizować transakcję w ramach współpracy strategicznej z RF CorVal International Holdings Ltd. oraz Roberts Constructions Holdings Ltd, o której rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. 

Zgodnie z założeniami złożonej oferty, nabywcą spółek celowych posiadających aktywa inwestycyjne _nieruchomości_, poprzez wydzielone subfundusze: Core+ Office Compartment _ze strategią dywidendową_, Office Development Compartment _ze strategią deweloperską_ oraz Residential Compartment _ze strategią mieszkaniową_, będzie luksemburski fundusz REINO Fund IV SCA SICAV-RAIF, którego jedynym komplementariuszem jest spółka zależna Emitenta – REINO Capital Management Sarl, z siedzibą w Luksemburgu.

Spółki prowadzące działalność usługową zostaną zakupione, w proporcji zapewniającej równy udział w kapitale i głosach, przez Emitenta oraz RF CorVal lub Roberts Constructions Holdings Ltd.

Transakcja sfinansowana będzie ze środków posiadanych przez konsorcjum oraz wybranych przez nie koinwestorów, pozyskanych wspólnie do subfunduszy REINO Fund IV SCA SICAV – RAIF. 

Oferta ma charakter wiążący i została oparta na następujących kluczowych założeniach:
a_ wycena aktywów, która stanowi podstawę proponowanej ceny na moment składania oferty, zostanie zaktualizowana na dzień sfinalizowania Transakcji zgodnie z przedstawioną metodologią, 
b_ warunki cenowe zostaną zaktualizowane na dzień sfinalizowania Transakcji w oparciu o formułę cenową uwzględniającą zmianę wartości nieruchomości i projektów w czasie oraz aktualizację danych bilansowych nabywanych spółek, w tym spółek celowych, 
c_ wszystkie dane i informacje przekazane przez sprzedającego zostaną potwierdzone w trakcie badania due dilligence lub uzupełnione zgodnie z oczekiwaniami kupującego,
d_ spełnienie się wstępnych warunków przewidzianych w projekcie umowy sprzedaży, w tym uzyskania pozytywnego wyniku potwierdzającego badania due diligence oraz uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadkach, gdy będzie wymagana. 

W przypadku zaakceptowania oferty przez sprzedających Emitent oczekuje przyznania wyłączności na zawarcie Transakcji na okres trzech miesięcy niezbędnych do wykonania potwierdzającego due dilligence oraz wynegocjowania warunków dokumentacji transakcyjnej.

W ocenie Zarządu Emitenta ewentualne nabycie holdingu będzie istotnym krokiem w realizacji strategii Emitenta, pozwalającym na uzyskiwanie znaczących przychodów z tytułu zarządzania aktywami oraz rozbudowę holdingu o spółki operacyjne prowadzące działalność usługową na rynku nieruchomości w zakresie uzupełniającym kompetencje REINO Partners. 

Z uwagi na powyższe informacja o istotnym etapie potencjalnej transakcji, jakim jest złożenie wiążącej oferty, została uznana za informację spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpis:           

Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu