Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Rozwiązanie przedwstępnych umów nabycia spółek Grupy BUMA

Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu dzisiejszym przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta – REINO SuppCos Sp. z o.o. porozumienia ze sprzedającymi rozwiązującego przedwstępne umowy nabycia udziałów w spółkach operacyjnych należących do Grupy BUMA, o zawarciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Przyczyną rozwiązania umów było wcześniejsze odstąpienie od przedwstępnych umów sprzedaży udziałów wskazanych spółek operacyjnych przez RF CorVal International Holdings Limited oraz przedwstępnych umów sprzedaży spółek celowych wchodzących w skład Grupy BUMA przez Fundusz REINO RF CEE Real Estate SCA SICAV-RAIF.

Porozumienie obejmuje również bezwarunkowe i nieodwołalne zwolnienie stron z długu i zrzeczenie się wszelkich roszczeń, w tym istniejących i przyszłych oraz warunkowych i bezwarunkowych, wynikających lub pozostających w związku z umowami przedwstępnymi, listem intencyjnym z dnia 19 lipca 2019 roku lub innymi dokumentami dotyczącymi tych umów, w szczególności w zakresie kosztów, kar, opłat, wydatków lub odszkodowań.

W wyniku zawarcia porozumienia Emitent nie jest dłużej narażony na ryzyko zapłaty kar umownych przewidzianych w wyżej wskazanych umowach przedwstępnych, o którym informował w opublikowanym dnia 27 maja 2020 raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.