Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii I

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki („Akcje Serii I”), w ramach której objęto 4 953 082 Akcji Serii I. Spółka pozyskała w ten sposób kapitał o wartości 8 420 239,40 zł.


1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji Serii I w ramach subskrypcji prywatnej były zawierane w dniach od 16 listopada do 8 grudnia 2021 r.


2.Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii I nie przeprowadzono ich przydziału. Umowy objęcia Akcji Serii I zostały zawarte w dniach od 16 listopada do 8 grudnia 2021 r.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.


4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 4 953 082 Akcji Serii I.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 4 953 082 Akcji Serii I.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wynosiła 1,70 zł.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii I.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii I zostały objęte przez 10 osób fizycznych oraz 1 osobę prawną w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii I.

10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii I nie była przedmiotem subemisji.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Oferta prywatna obejmowała 4 953 082  Akcji Serii I, których cena emisyjna wynosiła 1,70 zł, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 8 420 239,40 zł.

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii I wynosi 52 066,00 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 52 066,00 zł netto
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: n/d,
c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: n/d,
d. koszty promocji oferty: n/d.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii I wynosił: 0,01 zł.

14.Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje Serii I zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.