Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 25 czerwca 2019

Data sporządzenia:

2019-06-25

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.


Ponadto Spółka informuje, że: 


• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 


• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 


• nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. 


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:   Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu