Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.


Ponadto Spółka informuje, że: 
• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 
• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 
• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na