Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Nabycie do 100% udziałów w spółce zależnej REINO Partners sp. z o.o.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 09 grudnia 2021 r. Emitent zawarł z osobami fizycznymi, wspólnikami REINO Partners sp. z o.o. („REINO Partners”), umowy przeniesienia łącznie 1 286 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 128 600 PLN (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych), stanowiących udział w wysokości 49,96% w kapitale zakładowym REINO Partners.

W wyniku transakcji przeniesienia, tytułem aportu, wskazanych udziałów na pokrycie nowych 25.768.868 (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, Emitent stał się właścicielem 100% pakietu udziałów w REINO Partners.

Przeniesienie własności pozostałych udziałów w REINO Partners stanowi ważny element realizacji strategii rozwoju Spółki, zarówno z punktu widzenia polityki inwestycyjnej (nabycie istotnych aktywów), jak i właścicielskiej.

Emitent posiadał dotychczas pakiet kontrolny udziałów w REINO Partners, tj. 50,04% kapitału zakładowego. Udział Emitenta w REINO Partners umożliwiał realizowanie polityki nadzoru właścicielskiego nad kluczowym aktywem Grupy, jednakże nie pozwalał na pełny udział w efektach finansowych działalności prowadzonej przez tę spółkę zależną. Kończący się rok 2021 był okresem, w którym doszło do zamknięcia kluczowych projektów biznesowych, skutkujących skokowym wzrostem wartości aktywów zarządzanych przez REINO Partners (oraz podmiot zależny – REINO IO Logistics Sp. z o.o.) do poziomu przekraczającego 500 mln EUR. Sukces w realizacji planów biznesowych znajduje swoje odzwierciedlenie także w skokowej zmianie wyników finansowych REINO Partners.

Nabycie pakietu 100% pozwoli Emitentowi oraz jego akcjonariuszom w pełni uczestniczyć w wartości i efektach prowadzonej przez REINO Partners działalności operacyjnej. Przejecie 100% kontroli nad REINO Partners jest również istotnym zdarzeniem, pozwalającym na dalszy rozwój Grupy i realizację jej celów inwestycyjnych, w tym w szczególności na wyeliminowanie potencjalnych źródeł konfliktu interesów w ramach Grupy oraz ułatwienie dostępu do kapitału, w szczególności w ramach prowadzonych przez Emitenta emisji akcji.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie transakcji dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności.