Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

Potwierdzenie przez Grupę RF CorVal rozwiązania umowy w sprawie strategicznego partnerstwa

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. Emitent orazspółka zależna Emitenta – REINO Partners Sp. z o.o. otrzymały od RF CorVal Europe Limited, RF CorVal International Holdings Ltd.  (dalej łącznie „RF CorVal”) oraz Jaslo Limited potwierdzenie rozwiązania umowy określającej szczegółowe zasady i warunki strategicznego partnerstwa (ang. Strategic Partnership Umbrella Agreement, SPUA). Potwierdzenie nastąpiło w odpowiedzi na oświadczenie Emitenta o rozwiązaniu tej umowy, o którym Emitent informował raportem bieżącym numer 26/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Powyższe oznacza, że między stronami nie istnieje spór  dotyczący faktu obowiązywania tej umowy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne