Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 16 sierpień 2019

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A.za I półrocze 2019 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za I półrocze 2019 roku zawierający jednostkową informację półroczną, zostanie opublikowany 23 września 2019 r.

Poprzedni termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego, ogłoszony raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, przypadał na 18 września 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu