Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r.

Emisja obligacji REINO Capital S.A.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 23 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji, skutecznie ją przeprowadził oraz dokonał przydziału 3.540 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 3.540.000,00 EUR. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 990,00 EUR. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej ustalonej na warunkach rynkowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji przypada 23 grudnia 2024 roku.

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji powiększą zasoby gotówki pozyskane z emisji akcji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego. Wpływy z emisji papierów wartościowych zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych Emitenta, w szczególności związanych z koinwestycjami w portfele aktywów, dla których spółki z grupy kapitałowej Emitenta pełnią rolę asset managera.

Obligacje wyemitowane zostały w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, a przeprowadzenie oferty nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, ani w alternatywnym systemie obrotu.

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną Emitenta – REINO Partners Sp. z o.o., zastawem na udziałach spółki zależnej, poprzez którą Emitent dokona inwestycji oraz cesją wierzytelności przysługującej od tej spółki.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczące powiększenie stanu środków pozwalające na zrealizowanie inwestycji, które przyczynią się do zwiększania przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną z tytułu wynagrodzenia za usługi zarządzania aktywami, zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią działalności.