Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016

Data sporządzenia: 2016-01-29      

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych spółki Graviton Capital S.A. w 2016 roku

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1. skonsolidowany raport kwartalny za okres IV kwartału 2015 r. – 29 lutego 2016 r.,

2. jednostkowy raport roczny Spółki za 2015 r. – 2 maja 2016 r.,

3. skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 r. – 2 maja 2016 r.,

4. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.,

5. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.,

6. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Emitent informuje i oświadcza, że:

– działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133_, _dalej: „Rozporządzenie”_ nie będzie przekazywał jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres II kwartału 2016 r.,

– na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie sporządzał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia,

– na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133_.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu  

Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu        

David Waldman – Członek Zarządu