Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 22 lutego 2019

Data sporządzenia:

22 lutego 2019

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Graviton Capital S.A.; „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych,  przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.

Przyjęty tekst jednolity uwzględnia wszystkie zmiany Statutu,  uwzględnione w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 grudnia 2018 r. o rejestracji zmian w statucie Spółki o czym  Spółka informowała w raporcie nr 57/2018 z dn. 31 grudnia 2018 r. , a uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2018 r.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 – tekst jednolity statutu Spółki

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu