Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020

Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta istotnej umowy na świadczenie usług w zakresie asset management w ramach platformy inwestycyjnej dla rynku logistycznego

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r., w ramach realizacji kolejnych etapów związanych z budową platformy inwestycyjnej dla polskiego rynku nieruchomości logistycznych (magazynowych) oraz wynikających z partnerstwa strategicznego w IO Asset Management LLP, spółka zależna Emitenta – REINO IO Logistics Sp. z o.o. („Spółka”), o powołaniu której Emitent informował raportem bieżącym 30/2019 z dnia 4 października 2019 r., podpisała z POLISH LOGISTICS (UK) LLP oraz jej spółkami celowymi, umowę o zarządzanie aktywami tych podmiotów.

Podstawowym zadaniem Spółki jako asset managera, będzie podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki celowe posiadające nieruchomości inwestycyjne oraz ich realizację. Poprzez sprawowanie kontroli nad komplementariuszami spółek celowych, Spółka będzie również odpowiedzialna za wykonywanie praw korporacyjnych przez wspólników tych spółek.

Wynagrodzenie Spółki oparte jest o stawkę miesięczną, liczoną jako procent wartości zarządzanych aktywów, określoną na poziomie rynkowym, właściwym dla tego typu umów. Umowa przewiduje po stronie Spółki szereg obowiązków, typowych dla czynności wykonywanych w ramach szeroko rozumianej usługi asset management. Z punktu widzenia czynników ryzyka, niewłaściwe wykonywanie tych obowiązków może prowadzić do utraty prawa do wynagrodzenia, a w skrajnych wypadkach, do rozwiązania umowy i utraty kontroli nad zarządzaniem spółkami celowymi, a w konsekwencji także koniecznością odsprzedaży udziałów w spółce POLISH LOGISTICS (UK) LLP.

Zdaniem Emitenta, prawdopodobieństwo materializacji czynników ryzyka związanych z zawarciem umowy nie jest wysokie z uwagi na posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez spółki jego grupy kapitałowej, zaangażowane w realizację działań związanych ze świadczeniem usług typu asset management, w szczególności REINO Partners Sp. z o.o.. W tym kontekście, istotna jest również możliwość skorzystania z doświadczeń i kompetencji strategicznego partnera – IO Asset Management, posiadającego 40% udziałów w Spółce.

Zawarcie umowy jest ściśle związane z pozostałymi działaniami i zdarzeniami związanymi z realizacją strategii rozwoju biznesu Grupy Kapitałowej REINO Capital na rynku logistycznym, w szczególności pozyskaniem Grupy Grosvenor do struktury inwestycyjnej i planowanego przystąpienia nowej platformy logistycznej do pierwszego projektu inwestycyjnego.

W ocenie Zarządu, zawarcie umowy pozwoli na istotne zwiększenie skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności w ramach przychodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie zarządzania aktywami (asset management) co znajdzie swoje odzwierciedlenie również w osiąganych wynikach finansowych. 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne