Raport bieżący nr 3/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, które przedstawiają się następująco:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kw. 2022 roku – dnia 30 maja 2022 r.

– raport kwartalny za III kw. 2022 roku – dnia 29 listopada 2022 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – dnia 29 września 2022 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2021 rok – dnia 28 kwietnia 2022 r.

Raport roczny – skonsolidowany za 2021 rok – dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku i II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim