Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 4 października 2019

Podpisanie umowy inicjującej proces nawiązywania strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu wehikułami inwestycyjnymi rynku nieruchomości logistycznych

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 3 października 2019 r. spółka zależna Emitenta – REINO Partners Sp. z o.o. (dalej „REINO Partners”) podpisały z IO Asset Management LLP (dalej „IO AM”) umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą REINO IO Logistics Sp. z o.o.(dalej „REINO IO”, „Spółka”). Celem Spółki będzie świadczenie usług doradztwa przy procesach inwestycyjnych oraz zarządzaniu zlokalizowanymi na terenie kraju aktywami logistycznymi posiadanymi przez tworzone z udziałem Spółki podmioty będące wehikułami inwestycyjnymi inwestorów strategicznych. Usługi świadczone przez Spółkę mogą obejmować takie obszary jak: zarządzanie aktywami (asset management), zarządzanie nieruchomością (property management), finanse oraz sprawy korporacyjne i administracyjne. W ramach prowadzonej działalności Spółka będzie wykorzystywała kompetencje, doświadczenia i relacje biznesowe posiadane przez obu wspólników we wskazanych obszarach, w szczególności REINO Partners.

Zamiarem REINO Partners i IO AM jest stworzenie platformy inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami rynku nieruchomości logistycznych, z dominującym udziałem projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Polski, obejmującym zarówno nieruchomości przynoszące stały dochód, jak i przedsięwzięcia deweloperskie.

W okresie niezbędnym do rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, strony zamierzają wynegocjować szczegółowe warunki współpracy, które znajdą swoje odzwierciedlenie w postanowieniach umowy spółki oraz towarzyszącej jej umowy wspólników. Powołanie Spółki jest w tej sytuacji równoznaczne z rozpoczęciem negocjacji, których celem jest stworzenie platformy asset management i inwestycyjnej, o której mowa powyżej, z centralną rolą Spółki oraz istotnym znaczeniem REINO Partners.

W ramach współpracy strony analizują możliwość realizacji pierwszego projektu inwestycyjnego przynoszącego stały dochód, którego przedmiotem jest nabycie nieruchomości o wartości ponad 60 mln EUR oraz realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego z budżetem przekraczającym wartość 20 mln EUR.  Ewentualne decyzje dotyczące transakcji obejmującej nabycie tego celu inwestycyjnego zostaną dokonane na podstawie wyników prowadzonego obecnie badania due dilligence.

IO Asset Management to wiodący podmiot na rynku brytyjskim, specjalizujący się w zarządzaniu inwestycjami i funduszami na rynku nieruchomości logistycznych. Powołana w roku 1986 spółka, posiada kompetencje i doświadczenie potwierdzone w wielu projektach realizowanych z udziałem wiodących międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. W ramach ostatnio realizowanych projektów i wehikułów inwestycyjnych, spółka zarządzała aktywami i inwestycjami o wartości przekraczającej 120 mln GBP.

Podpisane Porozumienie jest kolejnym i niezwykle istotnym krokiem w procesie wdrażania przez Zarząd strategii działalności, o której Emitent informował w raporcie nr 53/2018 z 30 listopada 2018 roku.

Długoterminowa koncepcja rozwoju biznesu Grupy Kapitałowej zakłada zachowanie istotnego znaczenia działalności na rynku nieruchomości komercyjnych. Równocześnie, strategicznym zamiarem jest rozbudowa holdingu o spółki o charakterze usługowym, uzupełniających kompetencje zarówno na rynku nieruchomości, jak i w innych klasach aktywów, w szczególności w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwa. Efektywność działalności tego typu podmiotów jest silnie skorelowana z jej skalą. Strategicznym celem jest istotny wzrost wartości aktywów zarządzanych przez podmioty zależne Emitenta, a także aktywów wehikułów inwestycyjnych, dla których spółki wchodzące w skład holdingu pełnią rolę doradcy przy zarządzaniu.

W ocenie Zarządu, pozyskanie do strategicznej współpracy tak doświadczonego i renomowanego partnera, pozwoli na istotne zwiększenie skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, w odniesieniu do składu i wartości aktywów zarządzanych wehikułów inwestycyjnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie również w osiąganych wynikach finansowych.