Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), w dniu 31 grudnia 2021 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie.

Podwyższenie kapitału odbyło się na podstawie:

– Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 czerwca 2021 roku, zmienionej 4 sierpnia 2021 roku, 27 września 2021 roku oraz 30 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki i Oświadczenia Zarządu Spółki akcyjnej o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie z dnia 8 grudnia 2021 roku oraz

– Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 39.982.440,00 zł do kwoty 64.560.000,00 zł w drodze emisji 4.954.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I (podwyższenie w ramach kapitału docelowego) oraz emisji 25.768.868 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego (wartość nominalna wszystkich akcji) wynosi zatem: 64.560.000,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy).

Kapitał dzieli się na:

a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

e) 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

f) 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

g) 3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

h) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

i) 4.954.082  (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

j) 25.768.868 (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 80 700 000 (osiemdziesiąt milionów siedemset tysięcy) głosów.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii I wynosi 13 345 614,40 zł

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są akcjami zwykłymi, żadna z akcji Spółki nie jest uprzywilejowana.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zmianie ulega § 8 ust. 1 i ust. 2. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim