Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 11 września 2020 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za I półrocze 2020 roku.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. zostanie opublikowany w dniu 29 września 2020 r.  


Poprzedni termin przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r., ogłoszony raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku, przypadał na 17 września 2020 roku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na