Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 11 września 2020 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za I półrocze 2020 roku.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. zostanie opublikowany w dniu 29 września 2020 r.  


Poprzedni termin przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r., ogłoszony raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku, przypadał na 17 września 2020 roku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim