Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 7 stycznia 2016

Data sporządzenia: 2016-01-07                  

Temat: Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów                           

Podstawa prawna:  Inne uregulowania                   

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _dalej: „GPW”_ po raz pierwszy akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego Lista Alertów, podjął decyzję o wprowadzeniu planu naprawczego mającego na celu usunięcie przyczyn kwalifikujących Spółkę do tego segmentu.

Kwalifikacja do segmentu Lista Alertów dokonana została z uwagi na utrzymywanie się średniego kursu akcji Spółki w okresie ostatnich trzech miesięcy na poziomie poniżej 0,50 zł. W związku z tym, Emitent postanowił podjąć stosowne działania zmierzające do ustabilizowania wartości kursu akcji.

Spółka planuje przystąpienie do Programu Wspierania Płynności prowadzonego przez GPW. W ramach programu naprawczego Emitent planuje również przeprowadzić proces scalenia akcji Spółki w stosunku 10:1 bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, tj. każde 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,08 zł każda wymienione zostanie na 1 akcję spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda. W przypadku dojścia scalenia akcji Spółki do skutku, ewentualne niedobory scaleniowe pokryte zostaną nieodpłatnie kosztem praw akcyjnych jednego z akcjonariuszy Spółki, z którym zawarta zostanie w tym celu stosowna umowa.

W celu realizacji powyższego, Zarząd Emitenta planuje zwołać w najbliższym czasie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu