Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 4 grudnia 2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez Spółkę zależną emitenta

Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka zależna – RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”) zawarła w dniu dzisiejszym umowę sprzedaży  lokalu biurowego o powierzchni 575,8 m2 oraz udziału w prawie własności garażu wielostanowiskowego, położonych przy pl. Powstańców Śląskich w budynku „Thespian” we Wrocławiu za cenę 5.227.500,00 zł, w tym 977.500,00 zł. podatku vat.

Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone  na  spłatę zobowiązań Spółki zależnej z tytułu kredytu inwestycyjnego wynikających z Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 20 czerwca 2011 r. udzielony przez Santander Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)  (dalej: „Bank”) w łącznej wysokości 3.961.353,89 zł. (na dzień poprzedzający zawarcie umowy).

Zobowiązania z tytułu kredytu objęte były trójstronnym porozumieniem zawartym z udziałem Banku, Emitenta oraz spółki zależnej, o którym Emitent informował raportami bieżącymi numer 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r. oraz 51/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Jednocześnie, decyzja o sprzedaży nieruchomości podjęta została w związku z tym, iż  nie spełniała ona kryteriów istotnych z punktu widzenia realizacji przyjętej strategii działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A.

Spłata zobowiązań, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży nieruchomości, powinna nastąpić w terminie najpóźniej do 10 grudnia 2019 r.

Informacja o zbyciu aktywów znacznej wartości a w konsekwencji wykonanie zobowiązań objętych porozumieniem z Bankiem stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż eliminuje istotne ryzyko obciążające działalność Emitenta oraz istotnie zmniejsza poziom skonsolidowanych zobowiązań finansowych, co będzie miało wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe kapitałowej Emitenta w bieżącym roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

ART. 17 MAR – informacje poufne