Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 24 września 2020

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie z dnia 16 września 2020 r o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

Zestawienie przyjętych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim