Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 24 września 2020

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie z dnia 16 września 2020 r o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

Zestawienie przyjętych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na