Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka zależna – RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”) dokonała spłaty zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 20 czerwca 2011 r. przez Santander Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)  (dalej: „Bank”) w łącznej wysokości 3.967.135,26 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytu objęte były trójstronnym porozumieniem zawartym z udziałem Banku, Emitenta oraz spółki zależnej, o którym Emitent informowała raportami bieżącymi numer 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r. oraz 51/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

Spłata zobowiązań Spółki zależnej wynikających z Umowy kredytu nastąpiła ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu biurowego położonego przy pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu za kwotę 5.227.500,00 zł, o czym spółka informowała  raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Informacja o wykonaniu zobowiązań objętych porozumieniem z Bankiem stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż eliminuje istotne ryzyko obciążające działalność Emitenta oraz istotnie zmniejsza zobowiązania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

ART. 17 MAR – informacje poufne