Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji portfelowej w ramach platformy Polish Logistics

Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 1 października 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta – REINO IO Logistics Sp. z o.o. listu intencyjnego określającego warunki nabycia portfela nieruchomości magazynowych o łącznej powierzchni (GLA) ponad 200 000 metrów kwadratowych.

List intencyjny przewiduje, że umowa przedwstępna nabycia nieruchomości, zawierająca wszystkie warunki transakcji oraz wiążące zobowiązania stron, powinna zostać zawarta w terminie jedenastu tygodni.

Warunkami wstępnymi transakcji są m.in. pozytywny wynik badania due dilligence, uzyskanie przez kupującego indywidulanej interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, uzyskanie warunków finansowania bankowego, zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na czas do zawarcia umowy przedwstępnej, sprzedający udzielił wyłączności na prowadzenie negocjacji.

Transakcja zostanie zrealizowana przez POLISH LOGISTICS (UK) LLP, platformę inwestycyjną dla rynku magazynowego, której aktywami zarządza REINO IO Logistics Sp. z o.o., spółka utworzona w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej REINO Capital oraz IO Asset Management.

Transakcja stanowi kolejny etap rozwoju platformy POLISH LOGISTICS, której pierwszą inwestycją było nabycie centrum logistycznego – Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

W przypadku pomyślnego sfinalizowania transakcji będącej przedmiotem listu intencyjnego, z uwzględnieniem docelowej wartości projektu Polish Logsitics, łączna wartość brutto (GAV) portfela aktywów logistycznych zarządzanych przez REINO IO Logistics przekroczy 200 mln EUR, a łączne roczne przychody REINO IO Logistics z usług asset management powinny wynosić ok. 2,5 mln EUR.

Emitent uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotne znaczenie transakcji dla skali aktywów (AUM) oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w obszarze działalności związanej z zarządzaniem aktywami, stanowiących podstawową działalność w obszarze kompetencji i doświadczeń REINO Partners Sp. z o.o, spółki zależnej Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne