Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Dojście do skutku emisji akcji serii G

Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o dojściu do skutku emisji akcji serii G w związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, przeprowadzonej przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 10 czerwca 2019 r.

W ramach subskrypcji zostało objętych 3.631.250 akcji serii G o wartości nominalnej 0,8 zł każda. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 1,6 zł każda.

Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5.810.000 zł zostaną przeznaczone na realizację celów wynikających ze strategii rozwoju biznesu oraz finansowanie działalności bieżącej, w tym przygotowaniem i realizacją projektów, w szczególności wynikających z partnerstwa strategicznego z Grupą RF CorVal, o którym Emitent informował dnia 29 maja 2019 raportem bieżącym nr 18/2019 oraz transakcji przejęcia spółek z grupy kapitałowej Buma, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7w związku z art. 453 KSH złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie.
Zgodnie z świadczeniem Zarządu po zakończonej subskrypcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.982.440,00 zł i dzieli się na 42 478 050 akcji w tym:
a) 781.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
c) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
d) 1.031.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
e) 25.808.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
f) 10.976.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
g) 3.631.250 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł każda.

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G została przeprowadzona przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G.

Zarząd Spółki podejmie czynności związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
ART. 17 MAR – informacje poufne