Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 20 grudnia 2019

Informacja o zawarciu ugody oraz cofnięciu powództwa i wniosku o zabezpieczenie wykonania uchwały dotyczącej kapitału docelowego

Zarząd REINO Capital SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”),  informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r. pozasądowej ugody, w wyniku której doszło do polubownego zakończenia sprawy sądowej, toczącej się z powództwa  akcjonariusza Spółki przeciwko REINO Capital SA o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia jej zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej jako „Uchwała”).

O wniesieniu pozwu oraz udzieleniu zabezpieczenia, Spółka informowała raportami bieżącym nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz nr 26/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

W ugodzie akcjonariusz Spółki zobowiązał się do wycofania pozwu, o którym mowa powyżej, jak również wniosku o zabezpieczenie powództwa w niniejszej sprawie. Obie strony zgodnie  zrzekły się roszczeń o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego  i wniosły o umorzenie postępowania.

Po uzyskaniu postanowienia sądu o umorzeniu postępowania Spółka podejmie kroki w celu podjęcia zawieszonego postępowania rejestrowego i dokonanie wpisu kapitału docelowego uchwalonego na podstawie ww. Uchwały.  Kapitał docelowy ma na celu umożliwienie Spółce bardziej elastycznego pozyskiwania kapitału na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach przyjętej przez Spółkę strategii.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.