Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 20 grudnia 2019

Informacja o zawarciu ugody oraz cofnięciu powództwa i wniosku o zabezpieczenie wykonania uchwały dotyczącej kapitału docelowego

Zarząd REINO Capital SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”),  informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r. pozasądowej ugody, w wyniku której doszło do polubownego zakończenia sprawy sądowej, toczącej się z powództwa  akcjonariusza Spółki przeciwko REINO Capital SA o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia jej zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej jako „Uchwała”).

O wniesieniu pozwu oraz udzieleniu zabezpieczenia, Spółka informowała raportami bieżącym nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz nr 26/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

W ugodzie akcjonariusz Spółki zobowiązał się do wycofania pozwu, o którym mowa powyżej, jak również wniosku o zabezpieczenie powództwa w niniejszej sprawie. Obie strony zgodnie  zrzekły się roszczeń o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego  i wniosły o umorzenie postępowania.

Po uzyskaniu postanowienia sądu o umorzeniu postępowania Spółka podejmie kroki w celu podjęcia zawieszonego postępowania rejestrowego i dokonanie wpisu kapitału docelowego uchwalonego na podstawie ww. Uchwały.  Kapitał docelowy ma na celu umożliwienie Spółce bardziej elastycznego pozyskiwania kapitału na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach przyjętej przez Spółkę strategii.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na