Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 27 grudnia 2019

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Akcje Serii G”).

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii G nie dokonano przydziału akcji. Objęcie akcji następowało w drodze zawarcia umów objęcia w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 11 153 200 Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,80 zł oraz nie więcej niż 8 922 560,00 zł.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej złożono oferty nabycia 3.631.250 Akcji Serii G.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji, na podstawie umów objęcia, przydzielono 3.631.250  Akcji Serii G.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 1,60 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna Akcje Serii G nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii G zostały objęte przez 11 osób fizycznych, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii G.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii G nie była przedmiotem subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Oferta prywatna obejmowała 3.631.250 Akcji Serii G, których cena emisyjna wynosiła 1,60 zł, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła. Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5.810.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii G wynosi 10.000,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł netto.

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: n/d,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: n/d,

d. koszty promocji oferty: n/d.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii G wynosił: 0,002 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do  objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje Serii G zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na