Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 27 grudnia 2019

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Akcje Serii G”).

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii G nie dokonano przydziału akcji. Objęcie akcji następowało w drodze zawarcia umów objęcia w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 11 153 200 Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,80 zł oraz nie więcej niż 8 922 560,00 zł.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej złożono oferty nabycia 3.631.250 Akcji Serii G.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji, na podstawie umów objęcia, przydzielono 3.631.250  Akcji Serii G.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 1,60 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna Akcje Serii G nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii G zostały objęte przez 11 osób fizycznych, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii G.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii G nie była przedmiotem subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Oferta prywatna obejmowała 3.631.250 Akcji Serii G, których cena emisyjna wynosiła 1,60 zł, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła. Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5.810.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii G wynosi 10.000,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł netto.

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: n/d,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: n/d,

d. koszty promocji oferty: n/d.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii G wynosił: 0,002 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do  objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje Serii G zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.