Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 9 lutego 2016

Data sporządzenia: 2016-02-09                  

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 8 lutego 2016 r.                        

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 8 lutego 2016 r. wraz z informacją o wniesionych do protokołu sprzeciwach do uchwał nr 3, 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lutego 2016 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu  

Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu        

David Waldman – Członek Zarządu