Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019

Data sporządzenia:

25 lutego 2019

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital  S.A.  (dawniej Graviton Capital S.A.) (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. Zarząd Spółki  zawarł Porozumienie (dalej „Porozumienie”) rozwiązujące umowę o badanie sprawozdań finansowych.

Umowa  była zawarta w dniu 16 kwietnia 2018 r. (dalej „Umowa”) z Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–520, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, wpisaną Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704, (dalej „Firma audytorska”).

Umowa obejmowała:


– zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
– zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,
– przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza roku obrotowego 2018, 
– przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres I półrocza roku obrotowego 2018, 
– zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 
– zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

Przyczyna zawarcia Porozumienia rozwiązującego Umowę są zmiany właścicielskie oraz zmiany organizacyjne w Spółce i jej Grupie Kapitałowej, w związku z czym przedmiotem badania sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 będą dokumenty o zasadniczo innej strukturze i zakresie niż te, które były przedmiotem dotychczasowych prac Firmy audytorskiej, co wiąże się z koniecznością dodatkowego, znaczącego zaangażowania Firmy audytorskiej w wykonanie umowy, czego nie przewidywała składając ofertę i zawierając umowę z dnia 16 kwietnia 2018 r., a Strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków realizacji Umowy w nowych, zmienionych okolicznościach.

Spółka oraz Firma audytorska uznały zatem, że zachodzą przesłanki określone w art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy o rachunkowości, w konsekwencji w dniu 25 lutego 2019 r. za zgodnym porozumieniem stron rozwiązano dotychczas obowiązującą Umowę, ze skutkiem na dzień podpisania ww. Porozumienia.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy z Firmą audytorską nie wystąpił przypadek wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych lub odmowy wyrażenia opinii, ani też  wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki  wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych lub odmowy wyrażenia wniosków.

Porozumienie rozwiązujące ww. Umowę z Firmą audytorską zostało zawarte przez Spółkę po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej odnośnie rozwiązania ww. Umowy.

W okresie obowiązywania ww. Umowy z Firmą audytorską nie wystąpiły rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa, stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem.

Pismo Firmy audytorskiej, sporządzone na wniosek Spółki i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w niniejszym raporcie, Spółka przekaże do wiadomości publicznej niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza niezwłocznie przystąpi do wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Wybór zostanie przeprowadzony zgodnie z Polityką i Procedurą REINO Capital S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu