Raport bieżący nr 4/2022 z dnia 13 maja 2022 r.

Sfinalizowanie koinwestycji w portfel nieruchomości biurowych

Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o przystąpieniu w dniu 13 maja 2022 r., przez spółkę zależną Emitenta, do luksemburskiego wehikułu inwestycyjnego – Polacca Sarl (zwanego dalej „LuxCo”), będącego właścicielem portfela aktywów nabytego w wyniku transakcji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z 13 stycznia 2021r., zarządzanego przez spółkę zależną Emitenta – REINO Partners Sp. z o.o. (zwaną dalej „REINO Partners”).

W ramach inwestycji o łącznej wartości 5 mln EUR, Emitent poprzez spółkę celową, objął pakiet udziałów stanowiący 4,22% kapitału zakładowego LuxCo oraz udzielił tej spółce pożyczki. Warunki pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych. W przyszłości pożyczka może zostać skonwertowana na kapitał LuxCo w proporcji do posiadanych już udziałów.

Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej wspólników, spółka zależna Emitenta będzie miała wpływ na podejmowanie kluczowych dla działalności LuxCo decyzji w sprawach, w których wymagana jest jednomyślność. Ponadto Emitent delegował swojego przedstawiciela do zarządu LuxCo.

Z kolei REINO Partners objęła jeden udział specjalny („promote share”), z którym związane jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia za sukces w przypadku osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu z inwestycji przez wspólnika większościowego.

Zgodnie z warunkami umowy o zarządzanie przystąpienie przez Emitenta do inwestycji spowoduje także dwukrotny wzrost wynagrodzenia REINO Partners z tytułu usług zarządzania aktywami.

Zarząd uznał, że koinwestycja, z uwagi na jej wartość, a także z uwagi na zwiększenie poziomu przychodów z zarządzania REINO Partners oraz prawo tej spółki do dodatkowego wynagrodzenia za sukces, stanowi istotne zdarzenie z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju biznesu Emitenta i uzasadnia uznanie łącznie raportowanych informacji za spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.