Raport bieżący nr 40/2018 z dnia 10 października 2018

Data sporządzenia:

2018-10-03

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa_, przekazuje do publicznej wiadomości informacje jakie powzięła w dniu dzisiejszym, o których mowa w art. 69 Ustawy, w zakresie zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Pawła Szydłowskiego, a dotyczące zmian:

w dniu 26 lipca 2018 r. stanu posiadania z 4,1983% do 5,2394% ogólnej liczby głosów w Spółce

w dniu 22 sierpnia 2018 r. stanu posiadania z 5,0149% do 4,6656% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Spółka nie powzięła innych informacji przewidzianych w art. 69 Ustawy.

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu