Raport bieżący nr 41/2018 z dnia 11 październik 2018

Data sporządzenia:

2018-10-11

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 1 października 2018 r., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”Walne Zgromadzenie”_ wznowione w dniu dzisiejszym po przerwie w obradach zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2018 roku, powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z podjętą uchwałą obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 30 października 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.


Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z nie zakończenia się do dnia wznowienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przerwanego w dniu 1 października 2018 roku, negocjacji z nowymi inwestorami, którzy mieliby objąć akcje nowych emisji. 


Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 11 października 2018 roku wraz z wynikami głosowania nad uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia:

• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 

• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 

• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu