Raport bieżący nr 46/2018 z dnia 30 października 2018

Data sporządzenia:

2018-10-30

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 1 października 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 11 października 2018 r. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”Walne Zgromadzenie”_ wznowione w dniu dzisiejszym po przerwie w obradach zarządzonej na podstawie: _i_ uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2018 roku oraz _ii_ uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2018 roku, powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.


Jednocześnie Spółka wskazuje, że w ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie odstąpienia od powzięcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Natomiast w ramach rozpatrywania punktu 15 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 w sprawie odstąpienia od powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 


Ponadto Spółka informuje, że: 


• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 
• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 
• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu