Raport bieżący nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018

Data sporządzenia:

2018-11-09

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.


Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2018 roku.


Poprzedni termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku, ogłoszony raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, przypadał na 29 listopada 2018 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:

 
§ 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu