Raport bieżący nr 49/2018 z dnia 14 listopada 2018

Data sporządzenia:

2018-11-14

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 15 października 2018 r. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”Walne Zgromadzenie”_ wznowione w dniu dzisiejszym po przerwie w obradach zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2018 roku powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.


Ponadto Spółka informuje, że: 

• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 

• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 

• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu