Raport bieżący nr 51/2018 z dnia 27 listopada 2018

Data sporządzenia: 27 listopada 2018 r.

Skrócona nazwa Emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna:

ART. 17 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania Aneksu nr 1 (dalej jako Aneks) do trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 20 marca 2018 r. pomiędzy Santander Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)  (dalej: „Bank”), Graviton AD Sp. z o.o. („Spółka zależna”) oraz Emitentem, dotyczącego dobrowolnej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 20 czerwca 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Aneksem określono warunki spłaty zobowiązań Spółki zależnej względem Banku, wynikających z umowy kredytowej oraz ustalono ostateczny termin spłaty zobowiązań na dzień 30 września 2019 r. Spółka zależna zobowiązana jest do terminowego wywiązywania się z zobowiązań zawartych w Porozumieniu, pod rygorem jego wygaśnięcia, co będzie się wiązało z obowiązkiem niezwłocznego zaspokojenia roszczeń Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Porozumienia Spółka zależna zobowiązana jest do przedłożenia Bankowi oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.

Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. o  wypowiedzeniu umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce zależnej przez Bank, natomiast o zawarciu Porozumienia trójstronnego  w którym ustalono m.in. termin zapadalności zobowiązania na 30 listopada 2018 r. informowano raportem nr 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Intencją Spółki zależnej jest spłata zobowiązań wynikających z Umowy kredytu ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu biurowego przy pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, na której ustanowiona została hipoteka w ramach Umowy kredytu lub refinansowania zobowiązań w innym banku.

Spółka podejmuje intensywne działania w kierunku sprzedaży nieruchomości oraz całkowitej spłaty zadłużenia wobec Banku, a uzgodniona zmiana terminu zapadalności zobowiązania pozwoli na przeprowadzenie procesu sprzedaży  w sposób najbardziej efektywny.

Informacja o zawarciu ww. Aneksu w ocenie Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż określona w nim zmiana terminu zapadalności  pozwala na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki zależnej w zakresie jej zobowiązań oraz mityguje ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki i zagrożenia dla kontynuacji działalności w przypadku postawienia zobowiązania w stan natychmiastowej wymagalności.

Szczegółowa podstawa prawna:

ART. 17 MAR – informacje poufne

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu