Raport bieżący nr 53/2018 z dnia 30 listopada 2018

Data sporządzenia:

30 listopada 2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Objęcie akcji nowych emisji serii E i F Spółki

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym na podstawie odpowiednio uchwały nr 13 i uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2018 r.),

zawarte zostały umowy objęcia akcji Spółki nowych emisji, tj.:

–  25.808.300 sztuk akcji serii E o wartości nominalnej równej 20.646.640,00 zł zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej nowych akcji skierowanej do wspólników REINO Partners w zamian za aporty  w postaci 644 udziały stanowiące 50,04% udziałów spółki REINO Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („REINO Partners”)

–  10.976.000 akcji serii F o wartości nominalnej równej 8.780.800,00 zł które to zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariuszy REINO Dywidenda Plus S.A. w zamian za aporty w postaci 171 500 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RDPSA”),

(dalej odpowiednio: „Akcje Serii E” i „Akcje Serii F”).

Wraz z objęciem Akcji serii E i Akcji serii F Emitenta przez udziałowców REINO Partners oraz akcjonariuszy RDPSA, powstaje Grupa Kapitałowa REINO Capital S.A., której koncepcja i strategia działalności zasadniczo różnią się od dotychczasowej historii Spółki, przez co stanowią nowe otwarcie dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

W załączeniu Emitent przedstawia podstawowe założenia wizji biznesowej Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. oraz najważniejsze czynniki ryzyka związane ze zmianą koncepcji biznesowej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu