Raport bieżący nr 53/2018 z dnia 30 listopada 2018

Data sporządzenia:

30 listopada 2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Objęcie akcji nowych emisji serii E i F Spółki

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym na podstawie odpowiednio uchwały nr 13 i uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2018 r.,

zawarte zostały umowy objęcia akcji Spółki nowych emisji, tj.:

–  25.808.300 sztuk akcji serii E o wartości nominalnej równej 20.646.640,00 zł które to zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej nowych akcji skierowanej do wspólników REINO Partners w zamian za aporty  w postaci 644 udziały stanowiące 50,04% udziałów spółki REINO Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („REINO Partners”)

–  10.976.000 akcji serii F o wartości nominalnej równej 8.780.800,00 zł które to zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariuszy REINO Dywidenda Plus S.A. w zamian za aporty w postaci 171 500 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RDPSA”),

(dalej odpowiednio: „Akcje Serii E” i „Akcje Serii F”).

Wraz z objęciem Akcji serii E i Akcji serii F Emitenta przez udziałowców REINO Partners oraz akcjonariuszy RDPSA, powstaje Grupa Kapitałowa REINO Capital S.A. (po zmianie firmy Emitenta), której strategia działalności zasadniczo różni się od dotychczasowej historii Spółki, przez co stanowi nowe otwarcie dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

W załączeniu Emitent przedstawia podstawowe założenia  koncepcji biznesowej Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. oraz najważniejsze czynniki ryzyka związane z jej nową koncepcją działalności.

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu