Raport bieżący nr 55/2018 z dnia 30 listopada 2018

Data sporządzenia:

30.11.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Treść raportu:

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii E

  Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 46/2018 z dnia 30 października 2018 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Serii E”).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w dniu 30 listopada 2018 r.

 • Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii E nie przeprowadzono ich przydziału. Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte w dniu 30 listopada 2018 r.

 • Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 25.808.300 Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,80 groszy każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej: 20.646.640,00 zł.

 • Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

 • Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 25.808.300 Akcji Serii E.

 • Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 25.808.300 Akcji Serii E.

 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosiła 1,60 zł.

 • Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii E.

 • Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii E zostały objęte przez 3 podmioty (3 osoby fizyczne), w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii E.

 1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E nie była przedmiotem subemisji.

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Oferta prywatna obejmowała 25.808.300 Akcji Serii E, których cena emisyjna wynosiła 1,60 zł, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 41.293.280,00 zł.

 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii E wynosi 95.624,33 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 95.624,33  zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: n/d,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: n/d,

d. koszty promocji oferty: n/d.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E wynosił: 0,004 zł.

 1. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do  objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje Serii E zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady niepieniężne.

Przedmiotem wkładów niepieniężnych było: 644 udziałów w spółce REINO Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółką prawa polskiego, adres: ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363327, NIP: 701-02-62-857, REGON: 142611050 („Wkład Niepieniężny”, „REINO Partners”).

Wartość godziwa Wkładu Niepieniężnego wynosi: 42.429.592,06 zł. Wartość godziwa Wkładu Niepieniężnego została potwierdzona w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej załącznik do niniejszego Raportu.

Akcje Serii E zostały objęte za Wkłady Niepieniężne przez:

 1. Radosława Świątkowskiego, który objął 11.621.750 Akcji Serii E, w zamian za Wkład Niepieniężny w postaci 290 udziałów REINO Partners,
 2. Dorotę Latkowską – Diniejko, która objęła 11.621.750 Akcji Serii E, w zamian za Wkład Niepieniężny w postaci 290 udziałów REINO Partners,
 3. Justynę Tinc, która objęła 2.564.800 Akcji Serii E, w zamian za Wkład Niepieniężny w postaci 64 udziałów REINO Partners.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu