Raport bieżący nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018

Data sporządzenia:

31 grudnia 2018

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Graviton Capital S.A.; „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 30 października 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), w dniu 31 grudnia 2018 r. rejestracji zmian Statutu Spółki („Statut”) uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2018 r. („NWZ”).

Zmiana Statutu została dokonana na podstawie:

 • uchwały nr 8 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała nr 8”) oraz
 • uchwały nr 16 NWZ w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego („Uchwała nr 16”) i oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2018 r. złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 441 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 1 ust. 11 uchwały nr 14 NWZ dnia 30 października 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji („Oświadczenie Zarządu”).

Na podstawie Uchwały nr 8 dokonano zmiany Statutu poprzez uchylenie w całości dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu. Uchwalony na podstawie Uchwały nr 8 tekst jednolity Statutu Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że na podstawie Uchwały nr 16, a także Oświadczenia Zarządu, dokonano zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia. Treść zmienionych postanowień §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd przekazuje w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

Zmiany Statutu objęły w szczególności zmianę firmy Spółki, siedziby Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Z dniem 31 grudnia 2018 r. firma Spółki została zmieniona z Graviton Capital S.A. na REINO Capital S.A., a siedziba Spółki została zmieniona z Wrocławia na Warszawę. Również z dniem 31 grudnia 2018 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 31.077.440,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) w drodze emisji 25.808.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 10.976.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem: 31.077.440,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

 1. 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
  1. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
  1. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
  1. 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
  1. 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
  1. 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są akcjami zwykłymi, żadna z akcji Spółki nie jest uprzywilejowana.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 38.846.800 (trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset) głosów.

Jednocześnie Zarząd informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa w niniejszym raporcie, zostanie przekazany do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po ustaleniu tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załącznik:

 1. Załącznik nr 1 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 NWZ
 2. Załącznik nr 2 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 16 NWZ oraz Oświadczenia Zarządu

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu