Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-03-02                  

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta                      

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż do Spółki wpłynęły datowane na dzień 1 marca 2017 r. rezygnacje z członkostwa w Zarządzie Emitenta złożone przez Pana Adriana Dzielnickiego pełniącego do tej pory funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Gudaszewskiego pełniącego do tej pory funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Pana Adriana Dzielnickiego oraz Pana Wojciecha Gudaszewskiego, powyższe rezygnacje wynikają z przyczyn osobistych.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Adrianowi Dzielnickiemu oraz Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. Pan Krzysztof Piotrowski – członek Rady Nadzorczej Spółki powołany zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołał do składu Zarządu Pana Dominika Dymeckiego oraz powierzył mu stanowisko Prezesa Zarządu.

Załącznikiem do raportu jest formularz osobowy zawierający przebieg kariery zawodowej Pana Dominika Dymeckiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 – 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu