Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, które przedstawiają się następująco:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kw. 2020 roku – dnia 27 maja 2020 r.

– raport kwartalny za III kw. 2020 roku – dnia 19 listopada 2020 r.

2.  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – dnia 17 września 2020 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2019 rok – dnia 24 kwietnia 2020 r.

Raport roczny – skonsolidowany za 2019 rok – dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem  firmy audytorskiej z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim