Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 4 kwietnia 2016

Data sporządzenia: 2016-04-04      

Temat: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą ich scalenia           

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne       

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż wykonując postanowienia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie połączenia akcji spółki Graviton Capital S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Emitent w dniu 4 kwietnia 2016 r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki w okresie od 15 kwietnia 2016 r. _pierwszy dzień zawieszenia notowań_ do dnia 27 kwietnia 2016 r. _ostatni dzień zawieszenia notowań_, w związku z planowanym połączeniem akcji w depozycie.

Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie upoważnienia i zobowiązania zawartego w § 3 pkt 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2016 r. wyznaczył Dzień Referencyjny na dzień 20 kwietnia 2016 r. Planowana data scalenia akcji w depozycie przypada na dzień 27 kwietnia 2016 r.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby dziesięć.

Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu