Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 22 marca 2019

Data sporządzenia:

22 marca 2019 r.

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Treść raportu:

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

  Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki REINO Capital S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego  Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za rok obrotowy 2018.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 r.  

Poprzedni termin przekazania jednostkowego oraz  skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy  2018, ogłoszony raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, przypadał na 11 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu