Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 11 maja 2021

Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. zawarta została umowa nabycia portfela pięciu nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w Poznaniu, Łodzi, Bielsku – Białej, Sosnowcu i Rzeszowie, o łącznej powierzchni (GLA) ponad 200 000 mkw.O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r.

Kupującym jest spółka celowa należąca do platformy inwestycyjnej POLISH LOGISTICS, powołanej z udziałem Grupy Grosvenor oraz REINO IO Co Invest LLP, spółki z udziałem Emitenta.

Nabytymi aktywami będzie zarządzać REINO IO Logistics Sp. z o.o., spółka utworzona w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej REINO Capital oraz IO Asset Management, na podstawie umowy o zarządzanie zawartej dnia 20 stycznia 2020 r.

Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem bankowym udzielonym Kupującemu przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Transakcja ma istotne znaczenie dla Emitenta z uwagi na skokowe zwiększenie portfela należącego do platformy POLISH LOGISTICS i zarządzanego przez REINO IO Logsitics Sp. z o.o., którego łączna wartość brutto aktywów (ang. Gross Asset Value) po opisanej powyżej transakcji przekroczyła 200 mln EUR. Powyższe istotnie wpływa na poziom i stabilność przychodów z tego tytułu, stanowiących podstawową działalność w obszarze kompetencji i doświadczeń spółek zarządzających aktywami wchodzących w skład Grupy Kapitałowej REINO Capital.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie transakcji dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności, potwierdzające zasadność przyjętych założeń.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne