Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 8 kwietnia 2016

Data sporządzenia: 2016-04-08                  

Temat: Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą ich scalenia          

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne       

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę nr 337/2016 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWDM0000029”, od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. w związku z realizacją procesu połączenia akcji przeprowadzanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie połączenia akcji spółki Graviton Capital S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. informuje również, iż w dniu 4 kwietnia 2016 r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 27 kwietnia 2016 r. zarejestrowanych w KDPW pod kodem „PLWDM0000029” w liczbie 20.625.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda w stosunku 10:1.

W związku z powyższym po scaleniu akcji Spółki w KDPW pod kodem „PLWDM0000029” zarejestrowanych będzie 2.062.500 akcji o wartości nominalnej 0,80 zł każda. Dzień Referencyjny został wyznaczony na 20 kwietnia 2016 r.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu