Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 28 marca 2019

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 marca 2019 r. („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad.

Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, budynek Polna Corner.

Zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia ma na celu umożliwienie pełnomocnikom akcjonariuszy uzyskania instrukcji do głosowania nad propozycją zmian do treści uchwały w sprawie zmiany statutu przewidzianej w porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 28 marca 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia:
• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na