Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 28 marca 2019

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 marca 2019 r. („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad.

Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, budynek Polna Corner.

Zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia ma na celu umożliwienie pełnomocnikom akcjonariuszy uzyskania instrukcji do głosowania nad propozycją zmian do treści uchwały w sprawie zmiany statutu przewidzianej w porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 28 marca 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia:
• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.