Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem  

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 22 czerwca 2022 r. udzielił akcjonariuszowi Spółki następujących odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Na pytanie: skąd taki duży wzrost przychodów [w I kwartale roku 2022 przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły 3,899 mln PLN, a w IV kwartale 2021 wynosiły 2,102 mln PLN], tj. aż o 1,797 mln PLN albo 85%, skoro ani pod koniec Q4 2021 ani Q1 2022 nie zostały zakupione nowe aktywa nieruchomościowe który mogłyby skutkować dodatkowymi przychodami z tytułu zarządzania ?

  • Wzrost przychodów w I kwartale 2022 w stosunku do kwartału poprzedzającego, tj. IV kwartału 2021 wynika głównie z aneksu do umowy zarządzania aktywami, której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania portfelem aktywów biurowych nabytych przez Polacca Sarl („AMA Polacca”) od Grupy BUMA. Aneks został zawarty w związku z finalizacją koinwestycji Emitenta w Polacca Sarl. Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, bezpośrednią korzyścią wynikającą z koinwestycji jest w szczególności prawo REINO Partners Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, do zwiększenia wynagrodzenia za zarządzanie aktywami o 100% w stosunku do dotychczasowego począwszy od marca br. W I kwartale br., wynagrodzenie REINO Partners Sp. z o.o. z tytułu AMA Polacca wyniosło 516,1 tys. EUR i 208,7 tys. PLN (łącznie 2 644,5 tys. PLN). Wynagrodzenie z tejże umowy w IV kwartale 2021 wyniosło 171,1 tys. EUR (793,0 tys. PLN). Różnica pomiędzy przywołanymi powyżej kwartałami to dokładnie 1 851,50 tys. PLN

Na pytanie o wysokość przychodów jednorazowych np. intro fee, arrangement fee, success fee wykazanych w przychodach z tytułu usług zarządzania aktywami roku 2021 i w roku 2022 tj. w Q1 2022 ze wskazaniem kwartału, w którym takie przychody zostały wykazane

Przychody jednorazowe (one-off) w I kwartale 2021 roku:

  • ujęte w styczniu 2021 wynagrodzenie za sukces w kwocie 1 181 tys. PLN związane z transakcją sprzedaży aktywów przez REINO Deweloperski FIZ,
  • ujęte w marcu 2021 wynagrodzenie Financing Fee wynikające z umowy zarządzania AMA Polacca w kwocie 100 tys. EUR (465,2 tys. PLN)

Łącznie w I kwartale 2021 r., REINO Partners wykazała przychody jednorazowe w kwocie 1 646,20 tys. PLN, co stanowiło 54,9% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Emitenta w tym kwartale.

W II kwartale 2021 roku, REINO Partners wykazała ujęte w czerwcu wynagrodzenie z tytułu Acquisition Fee w kwocie 1 627,5 tys. PLN, dotyczące transakcji, której przedmiotem był portfel aktywów logistycznych.

W roku 2021 łączna wartość przychodów z wynagrodzeń jednorazowych (one-off) wyniosła 3 273,70 tys. PLN, co stanowiło 30,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Emitenta w ubiegłym roku finansowym.

W I kwartale 2022 roku, REINO Partners wykazała przychody jednorazowe z umowy AMA Polacca w kwocie 288 tys. EUR (1 366,8 tys. PLN) i 208 tys. PLN. Łącznie w I kwartale 2022: 1 574,80 PLN, co stanowiło 37,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Emitenta w tym kwartale

Na pytanie o listę konkretnych działań/czynności, jakie zarząd spółki podjął w roku 2021 i do dnia dzisiejszego, w celu wprowadzenia akcji serii E -J do obrotu.

Działania podejmowane przez Emitenta w kierunku wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji kolejnych emisji począwszy od emisji akcji serii E Emitenta są ściśle związane z wydarzeniami i okolicznościami o istotnym znaczeniu z punktu widzenia powodzenia kolejnych emisji, w szczególności emisji przeprowadzanych w ramach kapitału docelowego, oraz przeprowadzenia procedury w sposób ograniczający do minimum ryzyko nieprowadzenia tychże akcji do obrotu giełdowego.

Do przywołanych powyżej czynników i okoliczności należy zaliczyć w szczególności:

  • realizację kluczowych projektów biznesowych, w szczególności w sposób zapewniający skokowy wzrost skali działalności oraz wyników finansowych, w tym dodatniej rentowności finansowej; w tym kontekście należy podkreślić, że powyższe założenie można uznać za spełnione w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, co nastąpiło wraz z odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 roku,
  • możliwości pozyskiwania kapitału wskutek kolejnych emisji akcji, przeprowadzanych w ramach kapitału docelowego, co w szczególności wiązało się z zapewnieniem inwestorów o objęciu kolejnych emisji akcji jednym wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego; w tym kontekście należy przypomnieć, że ostatnia emisja akcji w ramach kapitału docelowego została przeprowadzona w grudniu 2021 roku,
  • konieczność przeprowadzenia działań prowadzących do przejęcia przez Emitenta udziałów zapewniających 100% udział w REINO Partners, co jest kluczowe z punktu widzenia strategicznego i właścicielskiego, w szczególności z punktu widzenia obrotu giełdowego akcjami wszystkich emisji; w tym kontekście należy podkreślić, że realizacja powyższego założenia nastąpiła w grudniu 2021 roku,
  • konieczność dostosowania sprawozdawczości finansowej do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, oraz załączenia do dokumentacji sporządzonego zgodnie z tym zaleceniem sprawozdania finansowego za pełen rok obrotowy; w tym kontekście należy podkreślić, że powyższe założenie można uznać za spełnione w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, co nastąpiło 22 czerwca 2022 roku,
  • sondowanie możliwości połączenia wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii E – J z ofertą publiczną nowych akcji, co – zgodnie z intencją Emitenta – mogłoby przyczynić się do dalszego, istotnego zwiększenia nie tylko liczby akcji w obrocie giełdowym, ale także realnej płynności; w tym kontekście należy podkreślić, że konsultacje w przedmiotowym zakresie dobiegają końca, a aktualna sytuacja na rynkach akcji ma kluczowe znaczenie dla ostatecznej decyzji w odniesieniu do potencjalnej oferty publicznej.

W związku z powyższym, w szczególności w związku z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za rok 2021, intencją Emitenta jest złożenie dokumentacji związanej z wprowadzeniem do obrotu akcji serii E – J w trzecim kwartale br.

Podstawa prawna:

§ 19 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim