Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016

Data sporządzenia: 2016-04-22                  

Temat: Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów po raz drugi z rzędu                          

Podstawa prawna:  Inne uregulowania       

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, w związku z zakwalifikowaniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _dalej: „GPW”_ po raz drugi z rzędu akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego Lista Alertów, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 7 stycznia 2016 r. informującego o wprowadzeniu planu naprawczego mającego na celu usunięcie przyczyn kwalifikujących Spółkę do tego segmentu, informuje o podjętych działaniach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2016 r. podjęło uchwałę w sprawie połączenia akcji Emitenta. Zmiany statutu Spółki zarejestrowane zostały przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS dnia 16 marca 2016 r. W dniu 4 kwietnia 2016 r. złożony został do GPW wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki w okresie od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie Emitent złożył wniosek o dokonanie scalenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. _dalej: „KDPW”_.

Zgodnie z uchwałą nr 337/2016 Zarządu GPW z dnia 8 kwietnia 2016 r. notowania akcji Spółki zostały zawieszone zgodnie z wnioskiem Emitenta. W przypadku spełnienia przez Spółkę warunku, o którym mowa w § 3a Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 r. _z późn. zm._ w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW _…_, akcje Spółki, oznaczone kodem „PLWDM0000029”, począwszy od dnia 28 kwietnia 2016 r., to jest po upływie okresu zawieszenia, notowane będą w systemie notowań ciągłych.

Uchwałą nr 241/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Zarząd KDPW określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,08 zł na 0,80 zł, dzień 27 kwietnia 2016 r. jako dzień wymiany 20.625.000 akcji Emitenta oznaczonych kodem PLWDM0000029 na 2.062.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda. Jednocześnie stwierdzono, że Dniem Referencyjnym jest dzień 20 kwietnia 2016 r. Zarząd KDPW stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji scalenia akcji, kodem PLWDM0000029 oznaczonych będzie 2.062.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda. Dzień scalenia akcji Emitenta przypada na dzień 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 r. _z późn. zm._ w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu