Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 2 lipca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-06-02                  

Temat: Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2016 rok            

Podstawa prawna:  Inne uregulowania       

Treść raportu:     Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. zm., informuje o incydentalnym naruszeniu zasady I.R.4 Rekomendacji zawartej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” o treści „Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.”

Zarząd Spółki informuje, że opóźnienie w przekazaniu raportu rocznego za 2016 rok nastąpiło przede wszystkim z przyczyn związanych z dokonywanymi zmianami personalnymi w Spółce i koniecznością skompletowania pełnej dokumentacji niezbędnej do publikacji raportu rocznego za rok 2016. Emitent zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz że dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu

Mariusz Chłopek – Członek Zarządu