Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i wyznaczenia nowego terminu obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 404 §2 w związku z art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) niniejszym ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postanawia o kontynuowaniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–    w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt

trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–    oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych

głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–    sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.