Uchwała nr 5

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia;

 • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;

1

 1. 11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt

2

sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

3

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie odstąpienia od powzięcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia odstąpić od powzięcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

4

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

 • Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz artykułu 5 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia, w głosowaniu tajnym, co następuje:
 • 2
 1. Przyznaje się miesięczne wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto,

dla Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej  3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto,

dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej  2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

 • W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
 • Wynagrodzenie określone w pkt 1 przysługuje bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym.
 • Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje za dany miesiąc w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na żadnym z posiedzeń w tym miesiącu. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

5

–  w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

6

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

 • Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz artykułu 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylenie w całości

dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT SPÓŁKI

REINO Capital SPÓŁKA AKCYJNA

I Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: REINO Capital Spółka Akcyjna.  § 2

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: REINO Capital S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.

7

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przedmiot działalności Spółki.
 • 7
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. PKD 64.20.Z  Działalność holdingów finansowych,
 • PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 • PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
 • PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 • PKD 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
 1. funduszów emerytalnych,
 • PKD 66.1 – działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • PKD 68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 1. PKD  69.20.Z  –  Działalność  rachunkowo  –  księgowa.  Doradztwo  podatkowe,
 • wyłączeniem działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych,
 • PKD 82.1  Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
 • Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.
 1. Kapitał zakładowy i akcje.
 • 8
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8

 • 2.     Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 
 1. 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
 • 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
 • 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
 • 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
 • Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
 • Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego

Zgromadzenia.

 • Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.
 • Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

 • 10
 1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
 • W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Termin wypłaty powinien być ustalony nie później niż 15 (piętnaście) dni roboczych od dnia dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu między tymi terminami wymaga uzasadnienia.
 • Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

9

 • §  11
 1. Akcje  mogą  być  umarzane  za  zgodą  akcjonariusza  w  drodze  ich  nabycia  przez  Spółkę

(umorzenie dobrowolne). 

 • Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu oraz wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia za akcje.

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.
  Walne Zgromadzenie
  § 13
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
2. Miejsce  i  termin  Walnego  Zgromadzenia  każdorazowo  zostanie  określone  w    sposób
  umożliwiający udział w obradach jak największej liczby akcjonariuszy. Odwołanie walnego,

zmiana terminu lub przerwa w obradach nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

 • Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania Spółki, jej organów, lub osób którymi Spółka i jej organy posługują się przy wykonywaniu swoich praw i obowiązków, w tym do realizacji celu Spółki określonego w Statucie.
  • 14
 1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 • Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

10

 • 4.     Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Rady Nadzorczej lub
 • na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
 • Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
 • Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 • W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy, w tym na podstawie upoważnienia udzielonego przez sąd rejestrowy, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.
 • 15
 1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie

11

później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

 • Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 • 16
 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 • Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Zmiana Statutu wymaga ¾ głosów.
 • Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
 • Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 • udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 • zmiana Statutu,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • umorzenie akcji,
 1. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 1. emisja warrantów subskrypcyjnych,

12

 1. 12)   tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 1. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 • Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 • 17
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
 • Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

 • 18
 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.
 • Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1,

Walne Zgromadzenie.

 • Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
 • Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
 • Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie w skład Rady Nadzorczej na następne kadencje.
 • Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Walne Zgromadzenie mogą być w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie odwołani.
 • Przynajmniej połowę składu Rady powinni stanowić członkowie niezależni. W przypadku zmniejszenia liczby członków niezależnych poniżej wymaganego minimum, powinno zostać

13

niezwłocznie zwołane Walne Zgromadzenie celem dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej skutkujących spełnianiem przez jej członków wymogów statutowych.

 • Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami, lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
 • Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego oświadczenia.
 • 19
 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
 • Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
 • 20
 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
 • Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
 • Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
 • Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności  Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

14

 • §  21
 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
 • Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
 • W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
 • Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 • Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.
 • Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
 • Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego

Rady Nadzorczej.

 • 22
 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 • Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

15

 • b)    rozpatrywanie  i  opiniowanie  spraw  mających  być  przedmiotem  uchwał  Walnego

Zgromadzenia,

 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 • ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie członków Zarządu i powierzaniem im funkcji w Zarządzie,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 • zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 • wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady,
 1. wybór oraz zmiana firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej przez nią tworzonej,
 • wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 • udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej w okresie jednego roku kwotę netto 1.000.000 zł (jednego miliona złotych),
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
 • W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, Zarząd zapewnia jej dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki.
 • 23
 1. W Spółce funkcjonuje komitetu audytu, chyba że Walne Zgromadzenie powierzy zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
 • W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

16

 • 3.     Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki.
 • Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 1. monitorowanie:
 1. procesu sprawozdawczości finansowej,
 • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 • wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 • informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
  • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 • opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5) i 6);
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.
 • Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania komitetu audytu mogą zostać określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

17

 • 6.     Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w tym komitet ds. nominacji i komitet ds. wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

 • 24
 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) osób.
 • Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Rada

Nadzorcza.

 • Członkowie Zarządu są powoływani na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
 • W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 • Odwołanie członka Zarządu może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów albo przez Radę Nadzorczą większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 • Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
 • Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
 • 25
 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, bądź na wniosek Wiceprezesa lub Członka Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej.
 • Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.

18

 • 3.     Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w zarządzie dwuosobowym, większością 2/3 głosów w zarządzie trzyosobowym lub ¾ głosów w zarządzie czteroosobowym, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Członek Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.
 • 26
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
 • Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
 • Uchwały Zarządu wymaga zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) lub kwotę 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) w okresie jednego roku.
 • Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
 • 27

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu i prokurenta.

V. Rachunkowość Spółki.

§ 28

 1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 1. kapitał zakładowy,
 • kapitał zapasowy,
 • kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą

Walnego Zgromadzenia.

19

 • 2.     Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 1. kapitał zapasowy,
 • kapitał rezerwowy,
 • dywidendę dla akcjonariuszy,
 • inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego (31.12.2006) roku.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

 • 30
 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.
 • W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że

Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

VII. Postanowienia końcowe.

 • 31
 1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
 • W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych”.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej ważności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych

20

głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–    sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

21

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, objętą protokołem sporządzonym przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 36287/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  stwierdził,  iż

22

powyższa uchwała została podjęta.

23

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, objętą protokołem sporządzonym przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 36287/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

24

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, objętą protokołem sporządzonym przez Wiktorię Marię Kolańską, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 40142/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  stwierdził,  iż

25

powyższa uchwała została podjęta.

26

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, objętą protokołem sporządzonym przez Wiktorię Marię Kolańską, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 40142/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

27

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz

ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

 • 1.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.646.640,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), tj. z kwoty 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 22.296.640,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), w drodze emisji 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 00000001 do E 25808300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii E”).  
 • Cena emisyjna jednej 1 (jednej) Akcji Serii E wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii E wynosi 41.293.280,00 zł (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).
 • Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
 • Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 • Akcje Serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym – 644 (sześćset czterdzieści cztery) udziały w spółce pod firmą REINO Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00645 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

28

Rejestru Sądowego, KRS: 0000363327, NIP: 7010262857, REGON: 142611050 („REINO Partners”),stanowiące udział w wysokości 50,04% (pięćdziesiąt całych i cztery setneprocenta) w kapitale zakładowym REINO Partners, których wartość godziwa wynosi 42.429.592,06 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześć groszy), zgodnie z opinią o wartości godziwej z dnia 19 czerwca 2018 r. sporządzoną przez Okulscy Audyt sp. z o.o. – biegły Rewident Jadwiga Kacperczyk nr ew. 9920 („Udziały Aportowe”).

 • Akcje Serii E są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 1. Radosław Świątkowski obejmie 11.621.750 (jedenaście milionów sześćsetdwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji Serii E o numerach od E 00.000.001 do E 11.621.750, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 18.594.800 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów REINO Partners, stanowiących udział w wysokości 22,53% (dwadzieścia dwa całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym spółki REINO Partners, z czego kwota w wysokości 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) tj. kwota 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
 • Dorota Latkowska  Diniejko obejmie 11.621.750 (jedenaście milionów sześćsetdwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji Serii E o numerach od E 11.621.751 do E 23.243.500, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) za łączną cenę emisyjną

29

w kwocie 18.594.800 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów REINO Partners, stanowiących udział w wysokości 22,53% (dwadzieścia dwa całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym spółki REINO Partners, z czego kwota w wysokości 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) tj. kwota 9.297.400 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

 • Justyna Tinc obejmie 2.564.800 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiąceosiemset) Akcji Serii E o numerach od E 23.243.501 do E 25.808.300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.051.840 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.103.680 zł (cztery miliony sto trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 64 (sześćdziesiąt cztery) udziałów REINO Partners, stanowiących udział w wysokości 4,97% (cztery całe i dziewięćdziesiąt siedem

setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki REINO Partners, z czego kwota w wysokości 2.051.840 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 2.051.840 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tj. kwota 2.051.840 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

 • Do dnia 19 grudnia 2018 roku subskrybenci Akcji Serii E zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Udziałów Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Udziałów Aportowych przejdzie na Spółkę.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

30

 1. a.     w związku z faktem, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonymprzez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków

umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii E Spółki do obrotu na tym rynku, w związku z czym będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”),anastępnie asymilacji z akcjamiSpółki już notowanymi oraz

 • po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją

Akcji Serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii E zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i w tym celu po dokonaniu przez sąd rejestracji Akcji Serii E, Spółka sporządzi prospekt emisyjny, a następnie po jego zatwierdzeniu złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i GPW, oraz

 • Akcje Serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela, ze względu na to, że Akcje Serii E podlegać będą dematerializacji, w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; Akcje Serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich

31

dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji

Serii E oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na

rynku    regulowanym     oraz     przeprowadzenia     dematerializacji     Akcji     Serii     E,

a w szczególności do:

a.   wystąpienia, po dokonaniu rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii E, do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii E, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym;

 • złożenia Akcji Serii E do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 • zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 • wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia 30 października 2018 r. opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii E. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

32

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

33

34

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz

ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

 • 1.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.478.208 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem złotych) oraz nie większą niż 8.780.800,00 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), w drodze emisji nie mniej niż 5.597.760 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii F”).
 • Cena emisyjna jednej 1 (jednej) Akcji Serii F wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy).

Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F wynosi nie mniej niż 8.956.416 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych) oraz nie więcej niż 17.561.600,00 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).

 • Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
 • Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 • Akcje Serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki pod firmą REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres:ul. Ludwika

Waryńskiego 3A, 00645 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

35

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000563808, NIP: 7010492356, REGON: 361825637 („RDP”), w liczbie nie mniejszej niż 87.465 (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji RDP stanowiących 51% (pięćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym RDP i nie większej niż 171.500 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji RDP stanowiących 100% w kapitale zakładowym RDP („Akcje Aportowe”), przy czym: (i) wartość godziwa jednej akcji RDP wynosi 104,51 zł (sto cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy) („Wartość Jednej Akcji”),

 • wartość godziwa 87.465 (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) Akcji Aportowych stanowiących 51% (pięćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym RDP wynosi 9.140.555,77 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), (iii) wartość godziwa 171.500

(sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Akcji Aportowych stanowiących 100% (sto procent) w kapitale zakładowym RDP wynosi 17.922.658,37 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy), (iv) łączna wartość godziwa Akcji Aportowych będzie odpowiadać iloczynowi liczby Akcji Aportowych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego oraz Wartości Jednej Akcji. Wartość Jednej Akcji, a także wartość godziwa Akcji Aportowych, o której mowa w pkt (ii)(iii) powyżej wynika z opinii o wartości godziwej z dnia 19 czerwca 2018 r. sporządzonej przez Okulscy Audyt sp. z o.o. – biegły Rewident Jadwiga Kacperczyk nr ew. 9920.

 • Akcje Serii F są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z warunkami określonymi poniżej, z zastrzeżeniem Autoryzacji Zarządu (zgodnie z definicją poniżej):
 1. Andrzej Kurasik obejmiedo 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy)AkcjiSerii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 4.480.000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 8.960.000 zł (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji

36

zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 51,02% (pięćdziesiąt jeden całych i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym RDP,

 • Mariusz Bogacz obejmie do 2.368.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiemtysięcy) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 1.894.400 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 3.788.800 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A spółki RDP stanowiących do 5,83% (pięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym RDP oraz do 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 15,74% (piętnaście całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym RDP,
 • Robert Kołodziej obejmiedo 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąttysięcy) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 1.024.000 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 2.048.000 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 11,66% (jedenaście całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym RDP,
 • Dariusz Prończuk obejmie do 736.000 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy)AkcjiSerii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 588.800 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 1.177.600 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 11.500 (jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 6,71% (sześć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym RDP,
 • Krzysztof Kowalczyk obejmiedo 640.000 (sześćset czterdzieści tysięcy)AkcjiSerii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej

37

wartości nominalnej w wysokości do 512.000 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 1.024.000 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 5,83% (pięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym RDP,

 • Studio 7S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zsiedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 26.1, 30701 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla Krakowa  Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000563580, NIP: 7343523008, REGON 123002251 obejmie do 192.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 153.600 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 307.200 zł (trzysta siedem tysięcy dwieście złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 1,75% (jeden cały i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym RDP,

 • Krzysztof Przybyszewski obejmie do 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) AkcjiSerii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 128.000 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie do 256.000 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci do 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B spółki RDP stanowiących do 1,46% (jeden cały i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym

RDP.

Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii F powyżej ich wartości nominalnej, pozostała po pokryciu kosztów emisji Akcji Serii F zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

 • Do dnia 19 grudnia 2018 roku subskrybenci Akcje Serii F zawrą ze Spółką umowy

przeniesienia Akcji Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Akcji Aportowych przejdzie na Spółkę.

38

 • 8.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 1. w związku z faktem, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonymprzezGiełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcje Serii F będą

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków

umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii F Spółki do obrotu na tym rynku, w związku z czym będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”),anastępnie asymilacji z akcjamiSpółki już notowanymi oraz

 • po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją

Akcji Serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami

Finansowymi, Akcje Serii F zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i w tym celu po dokonaniu przez sąd rejestracji Akcji Serii F, Spółka sporządzi prospekt emisyjny, a następnie po jego zatwierdzeniu złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i GPW, oraz

 • Akcje Serii F emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela, ze względu na to, że Akcje Serii F podlegać będą dematerializacji, w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; Akcje Serii F zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu

39

określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii F nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 • W przypadku, gdyby przed dniem zawarcia umów objęcia Akcji Serii F, zmienił się skład akcjonariatu RDP lub liczba akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy RDP,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust. 1 i 6 powyżej, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki („Autoryzacja Zarządu”) do wskazania osób, które mają objąć Akcje Serii F, łącznie z podaniem liczby Akcji Serii F, ich łącznej wartości nominalnej oraz ich łącznej ceny emisyjnej, które mają przypaść każdej z tych osób, a także podania liczby akcji RDP i ich wartości wnoszonych przez te osoby, jako przedmiot wkładów niepieniężnych, w zamian za Akcje Serii F, a ponadto do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, związanych z niniejszym upoważnieniem.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji

Serii F oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na

rynku    regulowanym     oraz     przeprowadzenia     dematerializacji     Akcji     Serii     F,

a w szczególności do:

a.   wystąpienia, po dokonaniu rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii F, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym;

 • złożenia Akcji Serii F do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 • zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 • wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału

40

zakładowego, o którym mowa w §1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z ar. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia 30 października 2018 roku opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

41

42

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie odstąpienia od powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

 • 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia odstąpić od powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, z uwagi na brak pozytywnego zakończenia negocjacji z akcjonariuszami spółki Szkoła Inwestowania spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które dotyczyły wniesienia akcji tej spółki tytułem wkładów na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 29 października 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

43

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Graviton Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) dokonanych na podstawie uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o którym mowa w: (i) uchwale nr 13 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz (ii) uchwale nr 14 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia dokonać zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„§8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.774.848,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych) oraz nie więcej niż 31.077.440,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych).
 • Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 1. 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
 • 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
 • 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
 • 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
 • 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy)

44

każda;

 • nie mniej niż 5.597.760 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

§ 2.

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych dokona dookreślenia treści Statutu Spółki.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

–  w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

–  oddano  1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

–  sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

45